Българското посолството в Молдова обявява процедура по приемане и подбор на предложения за проекти

ОБЯВА за приемане на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Република България по Програма за подкрепа на организации на българската общност в Република Молдова.
Министерство на външните работи на Република България чрез Посолството на Република България в Република Молдова обявява процедура по приемане и подбор на предложения за проекти, които ще бъдат изпълнявани с безвъзмездна финансова помощ в рамките на Програма за подкрепа на организации на българската общност в Република Молдова през 2021 г.
 
1. Цел на Програмата:
Запазване и развитие на българския дух, културна самобитност и национално самосъзнание на българската общност чрез подпомагане на дейността на организациите на българската общност в Република Молдова.
 
2. Допустими дейности за финансиране:
Популяризиране на българската култура, история и честване на традиционните български празници пред местната общественост;
Разширяване обхвата на обучение по български език в просветни и образователни училища, школи, читалища и средища;
Грижа за местното българско културно-историческо наследство;
Популяризиране на възможностите за обучение в България;
Заздравяване на връзките със завършилите обучение в България;
Укрепване на административния капацитет на сдруженията и организациите;
Подпомагане за издръжка и административни разходи на сдруженията и организациите;
Повишаване видимостта на организациите в публичното пространство;
Подпомагане на медиите на български език;
Съдействие за излъчване/отпечатване/разпространение на материали на български език, включително чрез съответните държавни медии;
3. Допустими кандидати:
В Програмата могат да участват организации на българската общност в Република Молдова, регистрирани съгласно местното законодателство. Кандидатите могат да кандидатстват за една, няколко или всичките допустими дейности за финансиране.
4. Допустими стойности на проектите:
Максималната стойност на един проект не може да надхвърля 50 000 лева.
5. Оценяване на проектите по Програмата се осъществява на базата на:
- Съответствието на проекта с целите на програмата;
- Целесъобразно и ефективно разпределение на средствата;
- Прилагане на принципа на споделената отговорност в цялостната дейност на кандидата (налични ресурси, подкрепящи организации и институции);
- Перспективи за бъдещото развитие на организацията (устойчивост на резултатите от проекта).
6. Етапи на финансиране:
Одобрените проекти се финансират авансово в размер 50% от одобрените проектни суми след подписване на Споразумение за предоставяне на финансова помощ. Окончателното разплащане в размер на останалите 50% от одобрените проектни суми се извършва след представяне в Посолството на България в Република Молдова на междинен отчет от бенефициера за напредъка по изпълнение на проекта, придружен със съответните разходооправдателни документи.
Финансирането се осъществява чрез Посолството в Кишинев.
7. Срокове за изпълнение и продължителност на проектите:
Индикативният начален срок за изпълнение е 26 ноември 2021 г.
Документите за отчитане на изпълнението на проекта следва да бъдат изпратени на press_edu_cult@mtc.bg както следва:
- до 6 декември 2021 г. - междинен отчет;
- до 18 декември 2021 г. - финален отчет.
8. Необходими документи за кандидатстване:
Кандидатстването става чрез запълване на типови формуляри, които бенефициерите могат да изискат по електронен път от г-н Красимир Андреев, координатор на проектната програмата в Посолството на Република България в Република Молдова (press_edu_cult@mtc.bg).
Всички графи на формуляра следва да бъдат надлежно попълнени на български език.
В случай на установяване на пропуски, които възпрепятстват оценката на проектното предложение, Посолството на Република България в Република Молдова може да изисква в кратки срокове допълнителна информация.
Неполучаването на такава информация в определения срок се счита за основание за отхвърляне на предложението.
9. Начин и срокове за приемане на проектите:
Крайният срок за набиране на проектните предложения е 23 ноември 2021 г., като формулярите за кандидатстване следва да бъдат попълнени, подписани, подпечатани, сканирани и изпратени на електронен адрес press_edu_cult@mtc.bg или Ambasada_bulgara@mtc.bg.
Освен формуляра за кандидатстване, кандидатите трябва да изпратят:
• декларация, че кандидатът или неговите представители: не са обявени в несъстоятелност; не са в производство по ликвидация или не се намират в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове; не са в открито производство по несъстоятелност или не се намират в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове;
• документ за регистрация на кандидата съгласно местното законодателство;
• копие от статута/дружествения договор/устава на организацията и други документи по преценка на кандидата, относими към проектното предложение.
10. Допълнителна информация:
Кандидатите се уведомяват за резултатите от оценяването веднага след приемане на решението на компетентния орган. Посолството на Република България в Република Молдова няма задължение да информира кандидатите за основанията за одобрение или отхвърляне на постъпилите проектни предложения.
За въпроси по процедурата за участие в конкурса: press_edu_cult@mtc.bg

 

Важная информация

П В С Ч П С В
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31