В А Ж Н О!!! У В Е Д О М Л Е Н И Е !!!

Във връзка с приемането на Закон за изменение и допълнение на закона за българското гражданство, обнародван в ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г., уведомяваме всички заинтересовани лица, че с приетите законодателни промени е премахнато изискването в производството по придобиване на българско гражданство по натурализация с молбата за придобиване на българско гражданство да се представя удостоверение за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина.

Съгласно новата законова уредба документите, с които лицето удостоверява, че има родствена връзка с негов възходящ до трета степен включително, който е от български произход се представят директно с молбата за придобиване на българско гражданство в Министерство на правосъдието.

Предвид горното и до приемането на предвидените в закона подзаконови нормативни актове и привеждането на действащите подзаконови нормативни актове в съответствие с новата законова уредба, считано от 16.03.2021 г. Държавната агенция за българите в чужбина преустановява приемането на заявления за издаване на удостоверения за български произход.

12.03.2021

 https://www.aba.government.bg

 

 

Важная информация

П В С Ч П С В
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31