ДЕТСКИ ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС „ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ” .

НАЦИОНАЛЕНМУЗИКАЛНО-ФОЛКЛОРЕН СЪЮЗ

“ОРФЕЕВО  ИЗВОРЧЕ”

               ОРГАНИЗИРА

 ТРИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС „ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ” С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ.

                        22– 24. 03. СТАРА ЗАГОРА 2013г.  

                             С  ПОДКРЕПАТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

                                                                Със съдействието на :  

              МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА, МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, АМТИИ гр.ПЛОВДИВ,ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО ”ОДРИНСКА ЕПОПЕЯ”и ДЪРЖАВНА ОПЕРА гр. СТАРА ЗАГОРА.

    КОНКУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА  - ЖИВКО ТОДОРОВ                                                                                                                           

                                  С  Т  А  Т  У  Т

ЦЕЛ: Изява на таланти, деца, ученици, студенти и преподаватели в областта на българското народно-песенно, инструментално и танцово изкуство, за запазване и обогатяване на българската национална култура.

                                             

                                        Р Е Г Л А М Е Н Т

 

1. Общи условия.

1.1 До участие се допускат желаещи кандидати, които отговарят на условията, посочени в регламента.

1.2 Категории – професионална и любителска.

1.3 Възрастови групи

 

Участниците се разделят в 6 /шест/възрастови групи:

I-ва група        - от 4 до 7 годишна възраст /детска градина/

ІІ-ра група      - от 8 до 11 годишна възраст /начална степен/

ІІІ-та група     - от 12 до 14 годишна възраст/среден курс/

ІV-та група     - от 15 до 18 годишна възраст/ гимназия/

V –та група     - от 19 до 25 годишна възраст/ ВУЗ/

VІ-та група     - над 25г за учители народни изпълнители и други желаещи.

Забележка:Възрастта на участниците в дадена група се определя към датата на закриване на конкурса за съответната година.

Във ІІ, ІІІ, ІV и V –та възрастови групи се определят З категорииза групови участия:

І-ва категория-  за професионалисти    - участници вкамерни вокални и инструментални групи, вокално-инструментални групи, танцови състави, оркестри и хорове от училища с национален статут, НУФИ, НУИ, НМУ, АМТИИ гр.Пловдив и всички висши училища, в които се изучава фолклор.

ІІ-ра категория – за професионалисти  -  участници в упоменатите погореформации от паралелки с разширено изучаване на музика и хореография от Начални училища,Основни училища  и СОУ с профил фолклор.

ІІІ-та категория – за любители  -  ученици от СОУ, професионални гимназии и помощни звена на МОМН, ЦРД/центрове за работа с децата/, ЦИ /центрове по изкуствата/ ОДК /общински детски комплекси/, читалища и младежи любители/.

Забележка №1: КАТЕГОРИИТЕ ОТПАДАТсамо за индивидуалните изпълнители - певци и инструменталисти от всички възрастови групи, с изключение на трета възрастова група – солисти, където се разделят на трите посочени по-горе категории. 

Забележка №2: До участие в конкурса се допускат и лица в неравностойно положение със специални образователни потребности и от Домове за деца лишени от родителски грижи, без да заплащат   ТАКСА УЧАСТИЕ.

 

1.4Награди:

- призна кмета на община Стара Загора-синтезатор

- награда ГРАНД ПРИ от НМФС

- диплом и почетен знак–статуетка ОРФЕЙ 26.март Ден на Тракия от Тракийско дружество Стара Загора.

-диплом-почетно отличие Златна,Сребърна и Бронзова лира на Орфей и плакет в различните групи и категории от НМФС.

- грамотаза всеки участник в конкурса.

-поощрителни награди

- едногодишнипарични стипендии за първо,второ и трето място за народно пеене, кавал, гъдулка, гайда и тамбура, общо 15 броя.  

- ежегоднинагради- АМТИИ гр.Пловдив,Тракийско дружество ”Одринска епопея”, Държавна опера Ст.Загора, от   институции и индивидуални лица.

-наградазасъздаване на произведение на народностна основа с компютърна програма.

- награда за авторска музика на фолклорна основа.

-награда за неизпълнявани автентични песенни образци.

- наградаза най-малък изпълнител.

- награда за най-голям изпълнител.

- награда за автентична носия

Забележка № 1:Номинираните участници със Златна, Сребърна и Бронзова лира получават тези почетни отличия,без право на стипендия по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Забележка № 2: Журито има право да не присъжда всички награди. Резултатите са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

1.5. Заявкиза участиепо образец се приемат до 15 февруари 2013г само по ИНТЕРНЕТ на e-mailадреси:

dkasheva@mail.bgза областите Тракия, Пирин, Родопи и Странджа,    tuti_cvetanova@abv.bgза Северна България и Добруджа 

тел. за връзка  0897452438

Svetlana.diakova14@gmail.com  за Шоплука /София град и област Сф./

тел.за връзка 0888384430 и 02 8733742.

Забележка : За невярно подадена информация участниците се декласират. След  заявения определен срок заявки не се приемат.

1.6. Графикътза реда на явяване на участниците се изготвя от организационен щаб и заедно с програмата на конкурса ще бъде

поместен за информация в сайта на “Орфеево изворче” www.orfeevo-izvorche.org   до10.03.2013г.

1.7. Мястона провеждане на конкурса – Драматичен театър, ОДЦ, Домна културата, Държавна опера Стара Загора и Окръжна библиотека.            

1.8. Такса  участие:

- индивидуално изпълнение –  12 лева.

- участие в групи и ансамбли – 8 лева на всеки изпълнител.

- чуждестранни изпълнители - деца от българската общност - 15 лева заиндивидуално изпълнение и участие в група – 10 лева.

Групитеот българската общност зад граница участват със самостоятелна програма до 15минути, спазвайки регламента за индивидуални изпълнители  и фолклорни групи.

Пътни, хотел и храназа сметка на всички участници.

Забележка № 1: За членове на НМФС таксата за индивидуално изпълнение е 8 лв, а за участие в групи е 5 лв за всеки участник.

Забeлежка № 2: Индивидуални изпълнители, които имат участие и в групи /ансамбли/ заплащат само такса за индивидуално участие.

1.7. Заплащането е :

а/ по банков път само за големи суми

 Банкова сметка гр.Стара Загора, Финансов център Стара Загора, Общинска банка АД. IBANBG60 SOMB91301027374001, BIC: BGSOMBза конкурса “Орфеево изворче”

 б/ най-късно един часпреди посоченото време за явяване в дните на конкурса.

Забележка№3: При заплащане таксите на място, да се спазваизискването - в конкурсния ден, най-късно един час преди явяването на колектива, ръководителите да се явят в щаба зарегистрация.

 

 2. Конкретни условия

2.1. Индивидуални изпълнители

2.1.1.Право на участие имат всички изпълнители на народни песни  и народни инструменти – кавал, гъдулка, гайда, тамбура, свирка, дудук, двоянка, окарина   акордеон и пиано след предварителна селекция по региони.

2.1.2 Участниците изпълняват  две народни песни от  съответния фолклорен регион с времетраене до 5 минути. Участниците от І-ва и ІІ-ра

възрастова група  изпълняват две бързи народни песни до три куплета, а за ІІІ-та,ІV-та,V-та и VІ-та възрастови групи се изисква една бавна/безмензурна/ народна песен/до двакуплета и една бърза /до три куплета./

Забележка: Бавната народна песен се изпълнява без съпровод, а бързата със съпровод..

2.1.3.Съпроводът е по желание на изпълнителите - с един инструмент,инструментална група или CD.Съпроводите между куплетите да бъдат кратки, не повече от 8 такта.                                  

 

 

 Същите изисквания се отнасят и за инструменталистите. Изпълнителите на акордеон свирят две народни пиеси - едната с бавнаи бърза част, а  втората – бърза  до 5м/ или пиеса на фолклорна основа със съвременен аранжимент/Пианиститеизпълняват две пиеси – една от класическия жанр и една на фолклорна основа  до 12 мин.

Забележка № 1:Всички участници трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНОда са облечени в народни носии,по  автентични.

Забележка № 2: Индивидуални изпълнители, които се явяват с един и същи репертоар всяка година ще бъдат декласирани.

Забележка № 3: По време на конкурса за индивидуалните изпълнители от ІV-та възрастова група не се допуска публика в залите.

 

2.2.Групи за автентичен фолклор,камерни състави, народни хорове, вокално-инструментални ансамбли и автори на произведения на народностна основа с компютърна програма.

2.2.1.Броятна участниците в камерните състави е до 8, в групите до 18, а в хоровете над 18 изпълнители.

2.2.2.Групите за автентичен фолклор и камерните състави  изпълняват две народни песни от съответната фолклорна област с времетраене до 5 минути, аучастниците да бъдат облечени  с народни носии.

В конкурса могат да участват и фолклорни групи от различните етноси, които изпълняват една българска народна песен и една от етноса до 5 минути.

2.2.3. Народните хорове  изпълняват две обработки /с или без съпровод по избор/, а вокално- инструменталните ансамбли - три, една от които е а капелна.

2.2.4. Камерните групи/ акордеон/ изпълняват по две бързи народни пиеси.

2.2.5.Създаване произведение на народностна основа с компютърнапрограма:

1.времетраене5 мин. 2.формат:а/програмния/на програмата/, б/ wav16B,44.1kxz, в/ аудио. Материалите да се изпратят на CDдо 05 мартна адрес: 6000 гр.Стара Загора,ул.”Св.Княз Борис”№115,ап.8  Д.Къшева   

 

2.3.Вокални групи за забавни детски песни и хорове с академично /школувано/ пеене.

2.3.1. Броятна участниците във вокалните групи е до 18, а в хоровете над 18 изпълнители.

2.3.2. Вокалните групиизпълняват 2 обработки на народни песни със съвременен аранжимент и една песен по избор. Хоровете изпълняват две обработки на народни песни и една по избор, като една от песните задължително - акапелна.

2.3.3. Съпроводът е по избор на участниците /синбек, акордеон, пиано, оркестър /

Забележка: В заявката за участие да се посочи: репертоар, заглавие на песента, автор на музиката, обработка, текст и аранжимент.

 

2.4. Групи за танцов фолклор

2.4.1.Броятна участниците в камерните танцови групи -  до 8, в танцовите състави над 8  и в ансамблите без ограничение.

2.4.2. Камерните групипредставят програма до 8 мин, танцовите състави до 15 мин.,а ансамблите до 20 минути.

2.4.3 .Камерните танцида бъдат с тематична  или сюжетна форма

2.4.4.Съвременни български танци на фолклорна основа участниците представят програма до 15 минути.

Забележка: В заявката за участие се посочва названието на танца, автора на хореографията, музика и времетраене.

 

2.5. Народни оркестри и камерни инструментални групи.

2.5.1.Броят на участниците в камерните групи до 8, а за оркестрите до 30 изпълнители.

2.5.2. Инструменталните групиот ДГ и СОУ изпълняват две народни мелодии с времетраене до 6 минути.

2.5.3. Народните оркестриизпълняват две самостоятелни пиеси – бавна и бърза или една пиеса с обособени два дяла с времетраене до 6 минути.

В конкурса могат да участват и перкусионни оркестри, които свирят две народни пиеси до 6 минути.

2.5.4. В народните оркестримогат да се включат и класически инструменти без  акордеон, цигулка и  пиано.       

Забележка №8: Участниците в оркестри до 15 годишна възраст изпълняват две пиеси по избор.

Забележка: при обявяване на наградите задължително трябва да има представител, който да ги получи. По пощата награди няма да се изпращат.

 

2. 6. Народни традиции и обичаи.

2.6.1. Автентични обичаиот фолклорния регион. Участниците представят обичаи с времетраене до 15 минути.

2.6.2.Словесен фолклор– разказвачи на притчи, легенди, предания, хумор и др. с времетраене до 10 минути.

2.6.3. Ревю на автентични носии с анотация.

2.6.4. Детска рисунка на темаНародните обичаи в моя роден край”/коледари, сурвакари, кукери, лазарки, Великден, Гергьовден и др. или елементи от народния бит/бъклица, трапеза, пафти, кобилица, хурка, тъкачен стан и др./     

Да се спазватследните изисквания за рисунките :

а/ формат на листа 35/50 см

б/ материали и техники по избор 

   в/ описание на обичая

 

2.6.5.Приложно-декоративни изкуствана тема ФОЛКЛОР –             /текстил, дърворезба металопластика и др./

Такса  участие– 5 лв  до 3 рисунки, а над 3 рисунки – 10 лв. Групови творби не се приемат

 

2.6.6. Фотография на темаФолклорът в живота – минало и настояще”

а/ формат – 16/24см

Такса  участие- 5лв до 5 броя снимки, над 5 снимки – 10лв

Материалите   за участие да се изпращат наадрес:

1797гр.София ж.к.”Младост”1 бл.87 вх.11,ет.4, ап.170 Светлана Иванова Йорданова – Дякова до 20.02.2013г с кратка анотация на материалите /рисунки, снимки, приложно – декоративни /, информация за автора - име, презиме, дата и година на раждане, училище, гр/с/ и име на  ръководителя.

 

 2.6.7.Награди:- Диплом и почетен знак/ медальон на Орфей с лирата/Наградите се връчват в дните на конкурса , материали не се връщат, а наградените  се поместват в сайта на „Орфеево изворче”                                                                                                                                                                                                                                      

·       ЗАБЕЛЕЖКА:    При включване на конкурса  в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2013 г., индивидуалните изпълнители в ІV възрастова група, класирани на 1-во, 2-ро и 3-то място  на конкурса “Орфеево изворче”, получават  едногодишна парична стипендия при условията и по реда на Наредба за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

 

       Председател на НМФС : Дочка Къшева……….

ВложениеРазмер
ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ за 2013г.88 КБ
Заявка 2013г.42.5 КБ
ХОТЕЛСКА БАЗА36 КБ

Важная информация

П В С Ч П С В
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31